http://www.facebook.com/notes/melayani-qwnqwrdzyh/manakah-yang-paling-lengkap-mengatakan-penciptaan-manusia-bibel-atau-quran-mari-/147323181970329

http://www.facebook.com/notes/melayani-qwnqwrdzyh/manakah-yang-paling-lengkap-mengatakan-penciptaan-manusia-bibel-atau-quran-bagia/147333448635969

 • PENCIPTAAN MANUSIA (TERMASUK ADAM N ISA) DALAM ALQURAN

Sesungguhnya misal (penciptaan) ‘Îsâ di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia. (QS. Ali ‘Imrân/3: 59)

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

<span>(QS. 23:12)  </span>

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

<span>(QS. 23:13)  </span>

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

<span>(QS. 23:14)</span>

Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.

<span>(QS. 23:15) </span>

Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.

<span>(QS. 23:16)</span>

tambahan….

http://www.facebook.com/note.php?note_id=123507211035578

<span>______________________________________________________________________</span>

 • TUJUAN PENCIPTAAN MANUSIA

banyak ayat yang berhubungan dgn ini, berikut ini hanya beberapa diantaranya :

surat al Baqarah ayat 30“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS Adz-Dzariyaat [51] : 56)

________________________________________________________________________

 • NAMA ISTRI ADAM DALAM ALQURAN

Q.S.ALBAQARAH 36.

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu [38] dan dikeluarkan dari keadaan semula [39] dan Kami berfirman: “Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.”

[38] Adam dan Hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga, dan Allah menyuruh mereka turun ke dunia. Yang dimaksud dengan syaitan di sini ialah Iblis yang disebut dalam ayat 34 surat Al Baqarah di atas.

[39] Maksud keadaan semula ialah keni’matan, kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga.

Q.S. ANNISA 25.

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain [285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita- wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[285] Maksudnya : orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa dan sama-sama beriman.

___________________________________________________

 • TUJUAN PENCIPTAAN WANITA

‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah <span>Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir</span>.’ (ar-Rum: 21)

______________________________________________________________

 • PENCIPTAAN WANITA DARI TULANG RUSUK

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An-Nisa`: 1)

Ayat ini merupakan bagian dari khutbatul hajah yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pembuka khutbah-khutbah beliau. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa dari jiwa yang satu, Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan pasangannya. Qatadah dan Mujahid rahimahumallah mengatakan bahwa yang dimaksud jiwa yang satu adalah Nabi Adam ‘alaihissalam. Sedangkan pasangannya adalah Hawa. Qatadah mengatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. (Tafsir Ath-Thabari, 3/565, 566)

HADISNYA :

“Berbuat baiklah kepada wanita, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas.Maka sikapilah para wanita dengan baik.”

_______________________________________________________________

~~~~BUKTI ALQURAN MEMULIAKAN / MENGHARGAI WANITA~~~

(SANGGAHAN ATAS PERNYATAAN MELAYANI “B<span>UKTI WANITA ISLAM TIDAK LEBIH DARI PENCETAK ANAK </span>  ADALAH Surah Al-Baqarah ayat: 223 DAN 187”)

‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.’ (ar-Rum: 21)

kalo melayani cuma tolol doank, gak dtambah idiot n IQ jongkok, harusnya dia bisa memahami bahwa ayat itu mengindikasikan perempuan dciptakan untuk menentramkan/memberikan ketentraman kepada lelaki, jadi bukan hanya untuk mencetak anak saja!

 • ALQURAN MENJAGA HARGA DIRI / KEHORMATAN WANITA

Q.S. An Nuur : 31Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS al-Ahzaab:33).

Q.S. Al Ahzab : 59  Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang…. Maha benar ALLAH dengan segala firman-NYA.

(hehehehe…alkitab tidak ada kan anjuran sperti ini? pantes aja wanita2 kristen banyak bgt yang jadi bintang pilem porno, jadi model majalah porno, dll…. bahkan ada banyak bgt wanita kristen yang kayaknya bangga bgt kl sampe hamil dluar nikah…. hahahaha)

 • LARANGAN SUAMI MEMBENCI ISTRI WALAUPUN SUAMI TERSEBUT TIDAK MENYUKAI ISTRINYA

“Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa`: 19)

“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, jika ia tidak suka satu tabiat/perangainya maka (bisa jadi) ia ridha (senang) dengan tabiat/perangainya yang lain.” (HR. Muslim no. 1469)

 • ALQURAN MENJAGA PERASAAN WANITA

“(Diharamkan atas kalian) menghimpunkan dalam pernikahan dua wanita yang bersaudara, kecuali apa yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa`: 23)

 • ALQURAN MEMBERIKAN PASANGAN YANG SETARA KEPADA PARA WANITA

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

 • PERINTAH BERLAKU ADIL TERHADAP WANITA

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang kalian cintai sehingga kalian biarkan yang lain telantar.” (An-Nisa`: 129)

Bila seorang lelaki khawatir tidak dapat berlaku adil dalam berpoligami, maka dituntunkan kepadanya untuk hanya menikahi satu wanita. Dan ini termasuk pemuliaan pada wanita di mana pemenuhan haknya dan keadilan suami terhadapnya diperhatikan oleh Islam.

 • PERINTAH AGAR SUAMI MEMPERLAKUKAN ISTRI DENGAN BAIK

“Dan bergaullah kalian (para suami) dengan mereka (para istri) secara patut.” (An-Nisa`: 19)

 • DALAM HAL RUMAH TANGGA / PERCERAIAN

Q.S.ATTALAQ 6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan (bekas/bakal) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah: 232)

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (ath-Thalaq: 1-3)

 • LARANGAN SEMBARANGAN MENUDUH PASANGANGAN BERZINA

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknatAllah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknatAllah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (an-Nur: 6-9)

OKE MELAYANI….GWE DAH TUNJUKAN BUKTI ALQURAN MEMULIAKAN/MENGHARGAI WANITA…. AYO, SKARANG GILIRAN ANDA MENUNJUKAN AYAT2 YANG MEMBUKTIKAN ALKITAB MEMULIAKAN/MENGHORMATI WANITA…..

_____________________________________________________________________________________________________________________________

HM… MENJAWAB NOTES TOLOL SUDAH SELESAI….. NAH, SKARANG SAATNYA PERBANDINGAN….. HEHEHE……

 • TUHAN DALAM PENCIPTAAN MANUSIA

surat al Baqarah ayat 30“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

alanbiya 16. Dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main [955].

[955]. Maksudnya: Allah <span>menciptakan</span> langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat.

(hehehe…. ALLAH SWT maha tahu n memiliki alasan/tujuan dalam menciptakan segala sesuatu….jadi tentu saja ALLAH SWT tak akan pernah menyesali akibat perbuatanya sendiri…)

<span>SKARANG BANDINGKAN DENGAN KEJADIAN 6-7</span>

maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. 7: Berfirmanlah TUHAN: “Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka.”

(hehehe….tuhan menyesali perbuatanya sendiri…?? hm, apa layak tuhan yang sperti itu dsebut maha mengetahui? kl akibat perbuatanya sendiri pun ia tak dapat memperkirakan/mengetahuinya, apalagi perbuatan2 sluruh manusia di dunia…???)

 • DALAM HAL KE-MAHA-MENGETAHUI-NYA TUHAN TTG SGALA SESUATU TMASUK AKHIR ZAMAN

Q.S.alfushilat 47. Kepada-Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang hari <span>Kiamat</span> [1336]. Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Pada hari Tuhan memanggil mereka: “Dimanakah sekutu-sekutu-Ku itu?” [1137], mereka menjawab: “Kami nyatakan kepada Engkau bahwa tidak ada seorangpun di antara kami yang memberi kesaksian (bahwa Engkau punya sekutu)”.

attagabun 4 Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

[1336] Maksudnya: <span>Hanya Allah-lah yang mengetahui kapan datangnya hari Kiamat itu. </span>

[1337] Yang dimaksud “sekutu-sekutuKu” ialah berhala-berhala <span>yang</span> mereka anggapa sebagai sekutu Tuhan.

(dari ayat tersebut sangat jelas bahwa ALLAH SWT itu maha mengetahui, termasuk mengetahui tentang hari kiamat)

<span>SKARANG BANDINGKAN DENGAN MARKUS 13:31-32 DAN 11:12-14</span>

13:32 Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan <span>Anak pun tidak</span>, hanya Bapa saja.”

(padahal dalam yohanes katanya yesus n allah/bapa adalah 1…. hehehe… kok bapa/allah tahu ttg kiamat, tp yesus tdk?? hihihi… yesus yang dtuhankan n dsembah2 tdk maha mengetahui…hihihi)

Markus 11:1214 Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat sesuatu dari pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab bukan musim buah ara. Maka kata-Nya kepada pohon itu :Jangan lagi seorang pun memakan buahmu selama-lamanya?Dan murid-muridnya pun mendengarnya.

(hahaha…. yang benar saja… tuhan yang dsembah2 n katanya maha mengetahui itu ternyata bahkan tak tahu tentang musim….hihihi)

AH, UDAH SGITU AJA DULU PERBANDINGANYA….COZ MELAYANI KAN SLAIN PUNYA PE-ER MENJAWAB NOTES INI, JUGA PUNYA PE-ER MENANGGAPI NOTES SAYA INI…..

http://www.facebook.com/note.php?note_id=124938794225753&id=100001432281025&ref=share

MELAYANI, KALO MAU NOSTALGIA SAAT KAU DENGAN ANGKUH NANTANGIN AQ UNTUK DEBAT DENGAN MEMPERTARUHKAN AGAMA/KEYAKINAN, SILAHKAN BUKA AJA LINK INI YA…..

http://www.facebook.com/note.php?note_id=124992534220379

OYA MELAYANI…. 11 PERTANYAAN YANG KATA KRISTEN GAK AKAN BISA DJAWAB OLEH MUSLIM DAH TERJAWAB, INI LINKNYA….

http://www.facebook.com/note.php?note_id=125546020831697

NAH, SKARANG GILIRAN KRISTEN JAWAB 11 PERTANYAAN DARI MUSLIM :

http://www.facebook.com/note.php?note_id=124316044288028

AYO MELAYANI…. BUKTIKAN DONK KL KAU BUKAN DOMBA TOLOL…. HEHEHEHE…..

Iklan